Årsmøte i Gjøvik Rotaryklubb

Klubbens årsmøte ble avholdt den 17. november der de vanlige årsmøtesakene var oppe til behandling. Valgkomiteen hadde arbeidet godt fram til møtet, og alle valg var enstemmige! Gratulerer til de nye tillitsvalgte som tiltrer fra 1. juli 2022!Presidenten ønsket alle fremmøtte klubbmedlemmer velkommen til årsmøtet 2021. 

Innkallingen til årsmøtet, alle årsmøtedokumentene og valgkomiteens innstilling var sendt ut til alle medlemmer 14 dager før møtet. Årsmøtet ble lovlig satt. President Tor Odd ble valgt som møteleder og klubbens faste sekretær, Arild Johannesen som referent. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Past president Morten Samuelsen gjennomgikk årsberetningen for klubbåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021. Dessverre ble klubbåret sterkt preget av Korona-pandemien. Han beklaget at møter, bedriftsbesøk og sosial aktivitet i stor utstrekning måtte avlyses grunnet smittesituasjonen under pandemien. Av samme grunn ble også festlighetene i forbindelse med presidentskifte utsatt til 11. august 2021. Morten benyttet anledningen til å takke alle klubbens medlemmer for utholdenhet gjennom nedstegingen. Likeså stor takk til komiteer som jobbet i motvind i det aktivitetene ikke kunne gjennomføres som normalt.  Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Under kassereren Kjell Rudlangs fravær la past president Morten også fram regnskapet for 2020 - 2021. Regnskapet viste et overskudd på kr 13.370,- og har en meget solid bokført egenkapital. Videre er det i regnskapet satt av en reserve på kr 52.000,- i tilfelle eventuelle forsinkede krav. 
Under revisor Harald Bakkes fravær leste presidenten opp revisjonsberetningen for regnskapet 2020 - 2021. Det framkom ingen merknader til regnskap eller revisjonsberetning. Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.
Den halvårlige kontingenten ble foreslått beholdt uendret. Dette ble enstemmig vedtatt.
Det var ikke meldt inn forslag til vedtektsendringer. Heller ikke noen innkomne saker til behandling.

Valgene, President for Rotaryåret 2023 - 2024, samt styre for 2022 - 2023:
Valgkomiteens innstilling som står nedenfor her ble enstemmig bifalt av årsmøtet.Presidenten takket de fremmøtte medlemmene for deltakelsen og avsluttet årsmøtet.

Etter årsmøtet var det kaffe og kaker. Det ble også tid til å ta opp noen aktuelle Rotarysaker.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Mølla Selskapslokale og Galleri
Adresse: Brennerigata 3
Postnummer: 2815
Sted: Gjøvik
Land: NO
Møtedag: Onsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Dørene åpner kl 1800. Møtet avsluttes kl 1930.

Historien om Den Norske Turistforening
9. feb. 2022, 18.30 - 19.30

v/ tidl. generalsekretær Sverre Larsen 3 min v/ ...

“Hvor går vegen videre?”
16. feb. 2022, 18.30 - 19.30

Om vegnavn i Gjøvik v/Ivar Sandvik 3 min v/Jan ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...